VERSIÓN EN ESPAÑOL ESTÁ DEBAJO DE LA VERSIÓN EN POLACO
Regulamin sklepu internetowego www.tienda.saberblog.pl
§ 1 Postanowienia wstępne
1.            Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży
prowadzonej przez Klaudię Zarosa prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą
Golondrina Klaudia Zarosa z siedzibą w Świdniku, ul. Smorawińskiego 5/9, 21-040
Świdnik (siedziba pełni zarazem funkcję biura obsługi Klienta) za pośrednictwem
sklepu internetowego tienda.saberblog.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”)
oraz określa zasady i warunki świadczenia przez  prowadzącą działalność
gospodarczą jako firma Golondrina Klaudia Zarosa z siedzibą w Świdniku usług
nieodpłatnych drogą elektroniczną. Kontakt ze Sprzedawcą jest możliwy pod
adresem: saber.znaczy.potrafic@gmail.com.
§ 2 Definicje
1.            Dni robocze – oznacza dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem
dni ustawowo wolnych od pracy.
2.            Dostawa – oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi
przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.
Zamówione Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
udostępniane są Klientowi do pobrania w Koncie Klienta i/lub w wiadomości email.
3.            Dostawca – oznacza firmę za pomocą której Sprzedawca dokonuje Dostawy
Towarów fizycznych.
4.            Hasło – oznacza ciąg znaków literowych, cyfrowych lub innych wybranych
przez Klienta podczas Rejestracji w Sklepie Internetowym, wykorzystywanych w celu
zabezpieczenia dostępu do Konta Klienta w Sklepie Internetowym.
5.            Klient – oznacza podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem i
przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym
zawarta może być Umowa.
6.            Konsument – oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności
prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7.            Konto Klienta – oznacza indywidualny dla każdego Klienta panel, uruchomiony
na jego rzecz przez Sprzedawcę, po dokonaniu przez Klienta Rejestracji i zawarciu
umowy świadczenia usługi Prowadzenie Konta Klienta.
8.            Materiały – treści i obiekty multimedialne (np. informacje, dane, pliki graficzne,
zdjęcia) w tym utwory w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych oraz wizerunki osób fizycznych, jakie są zamieszczane przez
Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu, które Klient może nieodpłatnie pobrać
oraz nieodpłatnie korzystać w zakresie własnego użytku osobistego oraz w celach
dydaktycznych lub naukowych.

9.            Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę
organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną,
prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i
dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością
gospodarczą lub zawodową.
10.          Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.
11.          Rejestracja – oznacza czynność faktyczną dokonaną w sposób określony w
Regulaminie, wymaganą dla korzystania przez Klienta ze wszystkich funkcjonalności
Sklepu Internetowego.
12.          Biuro Sprzedawcy – oznacza miejsce przeznaczone do obsługi Klientów
13.          Sprzedawca – oznacza Klaudię Zarosa prowadzącą działalność gospodarczą
jako firma Golondrina Klaudia Zarosa z siedzibą w Świdniku, ul. Smorawińskiego 5/9,
21-040 Świdnik NIP: 7941781298, REGON 387080430 wpisaną do Centralnej
Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra
Rozwoju; będącą jednocześnie właścicielem Sklepu Internetowego.
14.          Strona Internetowa Sklepu – oznacza strony internetowe, pod którymi
Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie tienda.saberblog.pl.
15.          Kurs – oznacza rodzaj odpłatnej usługi, przedstawianej przez Sprzedawcę za
pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, polegającej na udziale Klienta w
zajęciach online w celu uzyskania nowych kompetencji.
16.          Towar – oznacza produkt przedstawiony przez Sprzedawcę za pośrednictwem
Strony Internetowej Sklepu.
17.          Treść cyfrowa – oznacza dane wytwarzane i dostarczane w postaci cyfrowej.
18.          Trwały nośnik – oznacza materiał lub narzędzie umożliwiające Klientowi lub
Sprzedawcy przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób
umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów,
jakim te informacje służą, i które pozwalają na odtworzenie przechowywanych
informacji w niezmienionej postaci.
19.          Umowa – oznacza umowę zawartą na odległość, na zasadach określonych w
Regulaminie, między Klientem a Sprzedawcą.
§ 3 Informacje ogólne i korzystanie ze Sklepu Internetowego
1.            Wszelkie prawa do Sklepu Internetowego, w tym majątkowe prawa autorskie,
prawa własności intelektualnej do jego nazwy, jego domeny internetowej, Strony
Internetowej Sklepu, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na
Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na
Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji towarów, do których to prawa
autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich
może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za
zgodą Sprzedawcy wyrażoną na piśmie.
2.            Sprzedawca dołoży starań, aby korzystanie ze Sklepu Internetowego było
możliwe dla użytkowników Internetu z użyciem wszystkich popularnych
przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów urządzeń oraz typów
połączeń internetowych. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze Strony Internetowej Sklepu to przeglądarka internetowa w wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 39 lub FireFox 34 lub Opera 26 lub Safari 5
lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, akceptująca pliki typu „cookies”
oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa
Sklepu jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024×768 pikseli.
3.            Sprzedawca stosuje mechanizm plików “cookies”, które podczas korzystania
przez Klientów ze Strony Internetowej Sklepu, zapisywane są przez serwer
Sprzedawcy na dysku twardym urządzenia końcowego Klienta. Stosowanie plików
“cookies” ma na celu poprawne działanie Strony Internetowej Sklepu na
urządzeniach końcowych Klientów. Mechanizm ten nie niszczy urządzenia
końcowego Klienta oraz nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniach
końcowych Klientów ani w oprogramowaniu zainstalowanym na tych urządzeniach.
Każdy Klient może wyłączyć mechanizm „cookies” w przeglądarce internetowej
swojego urządzenia końcowego. Sprzedawca wskazuje, że wyłączenie „cookies”
może jednak spowodować utrudnienia lub uniemożliwić korzystanie ze Strony
Internetowej Sklepu.
4.            W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym za pośrednictwem Strony
Internetowej Sklepu oraz w celu korzystania z usług świadczonych drogą
elektroniczną za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, konieczne jest
posiadanie przez Klienta aktywnego konta poczty elektronicznej.
5.            W celu korzystania z Treści cyfrowych dostarczonych przez Sprzedawcę, Klient
powinien posiadać sprzęt spełniający wymagania wskazane każdorazowo na Stronie
Internetowej Sklepu.
6.            Zakazane jest dostarczanie przez Klienta treści o charakterze bezprawnym
oraz wykorzystywanie przez Klienta Sklepu Internetowego, Strony Internetowej
Sklepu lub usług nieodpłatnych świadczonych przez Sprzedawcę, w sposób
sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszający dobra osobiste osób
trzecich.
7.            Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z
usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i
modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci
powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej
zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące
tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do
Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.
8.            Nie jest dopuszczalne wykorzystywanie zasobów i funkcji Sklepu
Internetowego w celu prowadzenia przez Klienta działalności, która naruszałaby
interes Sprzedawcy.
9. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość chwilowych przerw w działaniu Sklepu
internetowego spowodowanych konserwacją, serwisem technicznym, aktualizacją
bazy lub zwiększeniem funkcjonalności platformy. Sprzedający będzie dokładał
starań, aby wyżej wskazane przerwy były jak najmniej uciążliwe dla Klienta i
odbywały się jak najkrócej. 

10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości skorzystania przez
Klienta ze Sklepu Internetowego spowodowanego siłą wyższą.
11. Sklep Internetowy, ze względu na grupę docelową jego Klientów, jest prowadzony w
języku hiszpańskim. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne
zrozumienie komunikatów i pozostałych treści na stronie Sklepu.
§ 4 Rejestracja
1.            W celu utworzenia Konta Klienta, Klient obowiązany jest dokonać nieodpłatnej
Rejestracji.
2.            W celu Rejestracji, Klient powinien wypełnić formularz rejestracyjny
udostępniony przez Sprzedawcę na Stronie Internetowej Sklepu i przesłać
wypełniony formularz rejestracyjny drogą elektroniczną do Sprzedawcy poprzez
wybór odpowiedniej funkcji znajdującej się w formularzu rejestracyjnym. Podczas
Rejestracji Klient ustala indywidualne Hasło.
3.            W trakcie wypełniania formularza rejestracyjnego, Klient ma możliwość
zapoznania się z Regulaminem, akceptując jego treść poprzez oznaczenie
odpowiedniego pola w formularzu.
4.            Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Klient otrzymuje
niezwłocznie, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej podany w
formularzu rejestracyjnym potwierdzenie Rejestracji przez Sprzedawcę. Z tą chwilą
zawarta zostaje umowa o świadczenie drogą elektroniczną usługi Prowadzenie
Konta Klienta, zaś Klient uzyskuje możliwość dostępu do Konta Klienta i
dokonywania zmian podanych podczas Rejestracji danych.
§ 5 Składanie zamówienia
1.            Klient składający zamówienie za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu,
kompletuje zamówienie wybierając Towar, Treść cyfrową lub Szkolenie, którymi jest
zainteresowany poprzez wybór polecenia “Añadir al carrito” pod danym Towarem,
Treścią cyfrową lub Szkoleniem, prezentowanymi na Stronie Internetowej Sklepu.
Klient po skompletowaniu całości zamówienia, którego przedmiotem jest Towar,
wskazuje w „Carrito” sposób Dostawy oraz formy płatności, zaś po skompletowaniu
całości zamówienia, którego przedmiotem jest Treść Cyfrowa lub Kurs, wskazuje
formę płatności, a następnie składa zamówienie przez wysłanie formularza
zamówienia do Sprzedawcy, wybierając na Stronie Internetowej Sklepu przycisk
„Finalizar compra”. Każdorazowo przed wysyłką zamówienia do Sprzedawcy, Klient
jest informowany o łącznej cenie zamówienia, jak też o wszystkich dodatkowych
kosztach jakie jest zobowiązany ponieść w związku z Umową.
2.            W przypadku, gdy przedmiotem Umowy jest dostarczanie Treści cyfrowych,
które nie są zapisane na nośniku materialnym, Sprzedawca udziela nieodpłatnie
Klientowi licencji niewyłącznej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie, do Treści
cyfrowych, stanowiących utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994
r o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666), będących
przedmiotem ww. Umowy, na następujących polach eksploatacji:

3. a)           w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – utrwalanie w pamięci
komputera oraz zwielokrotnienie techniką drukarską;
4. b)          w zakresie rozpowszechniania utworu – jedynie wystawienie, wyświetlenie
lub odtworzenie Treści cyfrowej, stanowiącej utwór, w celach edukacyjnych i
dydaktycznych;
5. c)           wprowadzanie, utrwalanie, zwielokrotnianie i przetwarzanie w pamięci
komputera.
6.            Klientowi nie przysługuje możliwość udzielania sublicencji. Klientowi nie wolno
w szczególności: wprowadzać Treści cyfrowych do obrotu, modyfikować,
dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz podmiotom
trzecim w celach komercyjnych.
7.            Klient przed zawarciem umowy, której przedmiotem jest usługa Kurs online,
otrzymuje za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu informację o cenie usługi,
czasie trwania usługi, miejscu jej wykonania oraz informacje o zakresie usługi.
8.            Materiały, które zostaną udostępnione Klientowi w ramach Kursu online,
stanowią utwór w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U.2016.666), przeznaczone są do jego
osobistego użytku. Klientowi nie wolno w szczególności: wprowadzać ich do obrotu,
modyfikować, dystrybuować, rozpowszechniać, w tym udostępniać osobom oraz
podmiotom trzecim w celach komercyjnych. Materiały szkoleniowe udostępniane są
Klientowi jedynie jako pomoc merytoryczna dla zrealizowania zajęć dydaktycznych
mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności poprzez
przekazanie wiedzy teoretycznej.
9.          Wszelkie materiały, które zostaną udostępnione Klientowi w trakcie Kursu
online, może on przechowywać oraz powielać wyłącznie w zakresie własnego użytku
osobistego oraz w celach dydaktycznych lub naukowych, z zachowaniem informacji o
źródle pochodzenia materiałów. Przeniesienie własności egzemplarza materiałów na
Klienta, nie powoduje przejścia autorskich praw majątkowych do materiałów.
10.          Złożenie zamówienia stanowi złożenie Sprzedawcy przez Klienta oferty zawarcia
Umowy.
11.          Po złożeniu zamówienia, Sprzedawca przesyła na podany przez Klienta adres
poczty elektronicznej potwierdzenie jego złożenia. Informacja o potwierdzeniu
złożenia zamówienia jest oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której
mowa w §4 ust. 11 powyżej i z chwilą jego otrzymania przez Klienta zostaje zawarta
Umowa.
§ 6 Płatności
1.            Ceny na Stronie Internetowej Sklepu stanowią ceny brutto i nie zawierają
informacji odnośnie kosztów Dostawy i wszelkich innych kosztów, które Klient będzie
zobowiązany ponieść w związku z Umową, o których Klient będzie poinformowany
przy wyborze sposobu Dostawy i składaniu zamówienia (towary fizyczne).
2.            Klient może wybrać następujące formy płatności:

a)           przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy (w tym przypadku
realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po wpłynięciu środków na rachunek
bankowy Sprzedawcy);
b)         przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności Przelewy24,
obsługiwany przez firmę Przelewy24 S.A. z siedzibą w Poznaniu (w tym przypadku
realizacja zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę
potwierdzenia przyjęcia zamówienia oraz po otrzymaniu przez Sprzedawcę
informacji z systemu Przelewy24 o dokonaniu płatności przez Klienta).
c.)          system płatności Paypal.
3.            Klient powinien dokonać płatności za zamówienie w wysokości wynikającej z
zawartej Umowy w terminie 5 dni roboczych.
4.            W wypadku niewywiązania się przez Klienta z płatności w terminie,
Sprzedawca wyznacza Klientowi dodatkowy termin na dokonanie płatności i
informuje o nim Klienta drogą mailową. Informacja o dodatkowym terminie na
dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego
terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy. W wypadku bezskutecznego upływu
drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca ma prawo odstąpić od
umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.
§ 7 Dostawa
1.            Sprzedawca realizuje Dostawę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
2.            Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Towar oraz Treść Cyfrową, będące
przedmiotem Umowy, bez wad.
3.            Sprzedawca zamieszcza na Stronie Internetowej Sklepu informację o liczbie
Dni roboczych potrzebnych do Dostawy Towaru i realizacji zamówienia, którego
przedmiotem jest Treść cyfrowa lub Szkolenie.
4.            Termin Dostawy i realizacji zamówienia wskazany na Stronie Internetowej
Sklepu liczony jest w dniach roboczych.
5.            Zamówione Towary są dostarczane do Klienta za pośrednictwem Dostawcy na
adres wskazany w formularzu zamówienia.
Zamówione Treści cyfrowe, które nie są zapisane na nośniku materialnym,
udostępniane są Klientowi do pobrania w Koncie Klienta.
6.            Klient obowiązany jest zbadać doręczoną przesyłkę w czasie i w sposób
przyjęty przy przesyłkach danego rodzaju. W razie stwierdzenia ubytku lub
uszkodzenia przesyłki Klient ma prawo żądać od pracownika Dostawcy spisania
właściwego protokołu.
7.            Sprzedawca na życzenie Klienta na adres poczty elektronicznej Klienta podany
w formularzu rejestracyjnym, w ciągu 3 dni roboczych przesyła fakturę obejmującą dostarczane Towary, zamówioną usługę Szkolenie lub Treści Cyfrowe, w formie pliku
elektronicznego w formacie PDF. W tym celu, Klient jest zobowiązany podać w
Formularzu zamówienia dane firmy, w szczególności poprawny numer NIP. W celu
otwarcia pliku Klient powinien posiadać bezpłatne oprogramowanie kompatybilne z
formatem PDF. Sprzedawca rekomenduje w tym celu program Adobe Acrobat
Reader, które można pobrać bezpłatnie pod adresem http://www.adobe.com
8.            W przypadku nieobecności Klienta pod wskazanym przez niego adresem,
podanym przy składaniu zamówienia jako adres Dostawy, pracownik Dostawcy
pozostawi awizo lub podejmie próbę kontaktu telefonicznego celem ustalenia
terminu, w którym Klient będzie obecny. W przypadku zwrotnego odesłania
zamówionego Towaru do Sklepu Internetowego przez Dostawcę, Sprzedawca
skontaktuje się z Klientem drogą elektroniczną lub telefonicznie, ustalając ponownie
z Klientem termin i koszt Dostawy.
§ 8 Reklamacje
1.            Sprzedawca zapewnia Dostawę Towaru/Treści Cyfrowej, pozbawionych wad
fizycznych i prawnych. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli
Towar/Treść Cyfrowa ma wadę fizyczną lub prawną.
2. Wszelkie reklamacje związane z zakupionymi Treściami Cyfrowymi, jak i korzystania
ze strony należy przesyłać drogą elektroniczną na adres
saber.znaczy.potrafic@gmail.com.
3. Sklep zastrzega sobie prawo 14 dniowego okresu rozpatrzenia reklamacji od chwili
otrzymania stosownego oświadczenia od Użytkownika przesłanego drogą
elektroniczną.
3. do wymiany Towaru lub usunięcia wady.
4.            Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy, Klient może
kierować w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
5.            Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia żądania zawierającego reklamację,
ustosunkuje się do reklamacji Towaru lub reklamacji związanej z realizacją Umowy
zgłoszonej przez Klienta.
6.            Klient może zgłosić Sprzedawcy również reklamację w związku z realizacją
Umowy, której przedmiotem jest dostarczanie Treści cyfrowych lub usługa Szkolenie.
Reklamacja może być złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres
saber.znaczy.potrafic@gmail.com W zgłoszeniu reklamacyjnym Klient winien zawrzeć
opis zaistniałego problemu. Sprzedawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie
14 dni rozpatruje reklamacje i udziela Klientowi odpowiedzi.
7.            Sprzedawca nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów, o których
mowa w ustawie z dnia 23 września 2016 r., o pozasądowym rozwiązywaniu sporów
konsumenckich.
8.            Klient będący Konsumentem, który zawarł Umowę na odległość, może w
terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.

9. Konsument może odstąpić od Umowy składając Sprzedawcy oświadczenie o
odstąpieniu. Oświadczenie to może zostać złożone za pośrednictwem poczty
elektronicznej na adres Sprzedawcy.
10. W przypadku odstąpienia od Umowy jest ona uważana za niezawartą.
11. Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia
otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, zwrócić mu
wszystkie dokonane przez niego płatności.
§ 9 Zgłaszanie naruszenia praw
1.            W przypadku, gdy Klient lub inna osoba lub podmiot uzna, iż treść
publikowana na Stronie Internetowej Sklepu narusza ich prawa, dobra osobiste,
dobre obyczaje, uczucia, moralność, przekonania, zasady uczciwej konkurencji,
tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, może powiadomić
Sprzedawcę o potencjalnym naruszeniu drogą mailową na adres:
saber.znaczy.potrafic@gmail.com
2.            Sprzedawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje
niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści
będących przyczyną naruszenia.
§ 10 Ochrona danych osobowych
1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO (czyli Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony
osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) oraz
ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych Administratorem
danych osobowych Klaudią Zarosą prowadzącą działalność gospodarczą jako firma
Golondrina Klaudia Zarosa z siedzibą ul.gen.M.Smorawińskiego 5/9, 21-040 Świdnik,
NIP 7941781298, zwana dalej Administratorem.
Dane osobowe Kupującego podawane w formularzach rejestracyjnych będą
przetwarzane na podstawie umowy zawartej pomiędzy nim a Administratorem, do
zawarcia której dochodzi wskutek akceptacji niniejszego Regulaminu, na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy). Jest to
konieczne dla wykonania realizacji oraz założenia Konta.
Administrator będzie przetwarzać następujące dane osobowe Kupującego w celu:
 wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów
prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek
wynikający z przepisów prawa);
 rozpatrzenia reklamacji czy roszczeń — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO
(niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6
ust. 1 lit. RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na
podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania
umowy);
 przechowywania nieopłaconych zamówień — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f)
RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO — na podstawie art. 6 ust.
1 lit. c) RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f
RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);
 archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które
mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO
(prawnie uzasadniony interes administratora);
 wykorzystywania cookies na stronie i podstronach — na podstawie art. 6 ust.
1 lit. a) RODO (zgoda);
 w celu marketingu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie
uzasadniony interes administratora).
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celach związanych z
realizacją umowy oraz realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora.
Ich niepodanie spowoduje, że zawarcie i realizacja Umowy będą niemożliwe.
5. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres realizacji umowy, a także przez
okres zabezpieczenia ewentualnych roszczeń zgodnie z powszechnie
obowiązującymi przepisami prawnymi. Następnie zostaną usunięte, chyba że
Kupujący zdecyduje się korzystać z usług i pozostawi je na innej podstawie.
6.Kupujący ma prawo do dostępu do treści swoich danych, ich poprawiania, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia
sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo żądania
dostępu do danych, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli
uzna, że przetwarzanie danych jest niezgodne z aktualnie obowiązującymi
przepisami prawa w zakresie ochrony danych. Kupującemu przysługuje także prawo
do bycia zapomnianym, jeśli dalsze przetwarzanie nie będzie przewidziane przez
aktualnie obowiązujące przepisy prawa.
7. Kupujący posiada też prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, jeżeli
podał swoje dane osobowe na podstawie zgody. Cofnięcie zgody pozostaje bez
wpływu na przetwarzanie danych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej
cofnięciem.
8. W związku z faktem, że Administrator korzysta z zewnętrznych dostawców
różnych usług np. Facebook, Google, Microsoft, itp. dane mogą być przekazywane do
państw trzecich np. do Stanów Zjednoczonych. Będą one przekazywane jednak tylko

tym odbiorcom, którzy przystąpili do tzw. Tarczy Prywatności – Privacy Shield lub
tym, którzy gwarantują odpowiednią ochronę danych osobowych poprzez:
– współpracę z podmiotami przetwarzającymi dane osobowe w państwach, w
odniesieniu do których została wydana stosowna decyzja Komisji Europejskiej,
– stosowanie standardowych klauzul umownych wydanych przez Komisję
Europejską,
– stosowanie wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez właściwy organ
nadzorczy.
9. W celu zapewnienia bezpieczeństwa Kupującemu i przekazania danych w związku
z korzystaniem ze Sklepu, Sprzedawca podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w
szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji danych
osobowych przez osoby nieuprawnione.
10. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych
osobowych wykorzystywanych w celu realizacji zamówień przez Sklep, zostały
opisane w Polityce prywatności, która znajduje się pod adresem : POLITYKA
PRYWATNOŚCI

§ 11 Postanowienia końcowe
1.            Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania umowy, lecz w przypadku umów zawieranych z Klientami będącymi
Przedsiębiorcami Sprzedawca ponosi odpowiedzialność tylko w przypadku
umyślnego wyrządzenia szkody i w granicach rzeczywiście poniesionych strat przez
Klienta będącego Przedsiębiorcą.
2.            W przypadku powstania sporu na gruncie zawartej Umowy, strony będą dążyły
do rozwiązania sprawy polubownie. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich
sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
3.            Sprzedawca informuje Klienta będącego Konsumentem o możliwości
skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia
roszczeń. Zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach lub na
stronach internetowych podmiotów uprawnionych do pozasądowego rozpatrywania
sporów. Mogą nimi być w szczególności rzecznicy praw konsumenta lub
Wojewódzkie Inspektoraty Inspekcji Handlowej, których lista jest dostępna na
stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu. Wszystkie
zamówienia przyjęte przez Sprzedawcę do realizacji przed dniem wejścia w życie
nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w
dniu składania zamówienia przez Klienta. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w
terminie 7 dni od dnia opublikowania na Stronie Internetowej Sklepu. Sprzedawca

poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie
Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną zawierającej
odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie akceptuje
nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Sprzedawcę, co
skutkuje rozwiązaniem umowy.
5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i
dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej
platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem:
http://ec.europa.eu/consumers/odr/

CONDICIONES DE USO Y AVISO LEGAL DE LA TIENDA
WWW.TIENDA.SABERBLOG.PL
1. Identificación y contacto del propietario de la web.
La tienda www.tienda.saberblog.pl (en adelante la web) es propiedad de Klaudia
Zarosa (en adelante el titular) que está registrada como empresa Golondrina Klaudia
Zarosa con el domicilio Smorawińskiego 5/9, 21-040 Świdnik (Polonia). La dirección
de corro electrónico es: saber.znaczy.potrafic@gmail.com.
2. Ámbito de aplicación de las presentes Condiciones
El titular, responsable del sitio web, pone a disposición de los usuarios el presente
documento con el que pretende cumplir a las obligaciones dispuestas en la Ley
34/2002 de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico
(LSSI-CE), así como informar a todos los usuarios del sitio web respecto a cuáles son
las condiciones de uso del sitio web.
Todos los que accedan a este sitio web asumen el papel de usuarios,
comprometiéndose a la observancia y cumplimiento riguroso de las disposiciones
aquí dispuestas, así como a cualesquiera otra disposición legal que fuera de
aplicación.
La propietaria se reserva el derecho a modificar cualquier tipo de información que
pudiera aparecer en el sitio web, sin que exista obligación de preavisar o poner en
conocimiento de los usuarios dichas obligaciones, entendiéndose como suficiente
con la publicación en el sitio web de la propietaria.
3. Restricciones de edad
El contenido de la web se considera apto para todas las edades, con lo cual no se
establecen controles al respecto. Si alguien considera que algún contenido no es

apropiado, por favor infórmenos a través de un correo electrónico:
saber.znaczy.potrafic@gmail.com.
4. Normas comunes de uso de la web.
 El Cliente se compromete a hacer uso de esta página web únicamente para
realizar consultas o pedidos legalmente válidos y a no realizar ningún pedido
falso o fraudulento. De lo contrario, estaremos autorizados a anularlo e
informar a las autoridades pertinentes.
 El Usuario no debe realizar ningún uso prohibido de esta web, entendiendo
con esto, entre otros, introducción intencionada de virus, troyanos o
cualquier otro material tecnológicamente dañino.

 No seremos responsables de cualquier daño o pérdida que afecten a su
ordenador como consecuencia de las acciones anteriores, o del uso de esta
página web o de la descarga de contenidos de la misma o a los que la misma
redireccione.
 El usuario se compromete a no hacer nada que pueda poner en peligro la
seguridad de su cuenta, especialmente respecto a su contraseña. Además,
comunicará cualquier incidencia relacionada con su contraseña, cuenta,
vulneración de la confidencialidad de tus datos, peligro o amenaza detectada
en la seguridad de sus datos.
 El usuario se compromete a no realizar actos engañosos, ilícitos o
discriminatorios en el sitio web, de acuerdo a estas condiciones y al
ordenamiento jurídico polaco.
5. La compra y el pago
Para realizar la compra, el usuario debe:
a. seleccionar el producto
b. añadir el producto al carrito
c. pulsar el icono “Finalizar compra”
d. rellenar el formulario “Datos de facturación”. Los datos facilitados a través del
formulario son elementos identificadores y habilitadores para acceder y efectuar
las compras y tienen carácter personal e intransferible. ¡Atención! Si desea usted
recibir la factura para su empresa, por favor rellena los datos de la empresa y
escíbe un comentario en “Notas del pedido”.

e. elegir la forma de pago: transferencia bancaria tradicional, transferencias
rápidas Przelewy24 (para los bancos polacos), PayPal (para los usuarios de
PayPal y los que deseen pagar con tarjeta)
f. realizar el pago
g. descargar el material.
6. Privacidad
El Titular es el responsable de los datos recogidos en la página (formularios de
contacto, suscripción, comentarios, etc) y los tratará con absoluta confidencialidad y
seguridad. Puedes encontrar más información en nuestra política de privacidad y
cookies.